Ισότητα στην Έρευνα

Κύριοι στόχοι της θεσμικής αλλαγής για την ισότητα των φύλων στην έρευνα είναι η ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών στην έρευνα με στόχο το 1:1 και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία.  

  • Η αποτύπωση του ερευνητικού χάρτη του Π.Κ., ως προς το φύλο, θα ανατροφοδοτεί τη στρατηγική και τις πολιτικές για την επίτευξη των στόχων για την ισότητα των φύλων στην έρευνα (η αποτύπωση του ερευνητικού χάρτη του Π.Κ. ως προς το φύλο είναι σε εξέλιξη)