Ορισμοί

Συνοπτικοί Ορισμοί

Σεξουαλική παρενόχληση - Διακριτική μεταχείριση και Έμφυλες διακρίσεις - Εξουσιαστική βία

Σεξουαλική παρενόχληση είναι η εκδήλωση οποιασδήποτε ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

Διακριτική μεταχείριση αποτελεί κάθε πράξη ή παράλειψη η  οποία παραβιάζει την θεμελιώδη αρχή  της  ίσης και δίκαιης  πρόσβασης στις ευκαιρίες που διατίθενται στην εκάστοτε κοινωνία. Διακρίσεις με κριτήριο την εθνική ή φυλετική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθηση, την ηλικία, την κοινωνική ή οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου δεν θεωρούνται ανεκτές και διώκονται από το νόμο.

Έμφυλη διάκριση είναι η σωματική, ψυχολογική ή λεκτική συμπεριφορά, μέσω της οποίας υποβαθμίζονται τα άτομα με βάση το φύλο τους, τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους και την ταυτότητα του φύλου τους.

Εξουσιαστική βία είναι εκείνη η οποία ασκείται σε ασύμμετρες σχέσεις, όταν ο  ισχυρότερος -εκμεταλλευόμενος την ιδιαίτερη θέση του- ασκεί την εξουσία του με τρόπο καταχρηστικό στον πιο αδύναμο. Οι εν λόγω συμπεριφορές που ασκούνται από τον ιεραρχικά ανώτερο στον ιεραρχικά κατώτερο, περιλαμβάνουν στοιχεία εκφοβισμού, εκβιασμού, ευτελισμού, εξάρτησης, επιβολής και καθυπόταξης προς τον εξουσιαζόμενο άλλο. 

 Αναλυτικότερα για τους ορισμούς, όπως περιέχονται σε διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ελληνικού Ποινικού Κώδικα (2019), δείτε. εδώ