Συγκρότηση

1. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης συγκροτήθηκε  στην 434η/18-06-2020 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου.  Η απόφαση της Συγκλήτου τροποποιήθηκε, αναφορικά με την Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής,  στην 442η/24-09-2020 έκτακτη συνεδρίασή της και στην 472η/18-11-2021 τακτική συνεδρίασή της (pdf1pdf2, pdf3). Ανασυγκροτήθηκε δε στην 473η/13-12-2021 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου (pdf4).

 2. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης συγκροτήθηκε στην αριθ. 358/12-09-2023 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (διενεργούντος ως Συμβουλίου Διοίκησης). Η Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Προέδρου ορίστηκαν στην αριθ. 361/24-10-2023 (έκτακτη) συνεδρίαση. Η Επιτροπή ανασύγκροτήθηκε με την απόφαση της αριθ. 368/19-12-2023 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, σύμφωνα με την παρ.1 του αρθ.218 του Ν.4957/2022, είναι συμβουλευτικό όργανο του Πανεπιστημίου Κρήτης και των οργάνων διοίκησής του. Αποστολή της είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση το φύλο, την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την κατάσταση υγείας/αναπηρίας, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες και δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής. Η Επιτροπή συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε είδους διακρίσεων και στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σεξισμού, της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 Η Ε.Ι.Φ.Κ.Δ. του Π.Κ.. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας και της καταπολεμησης των διακρίσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο και στο Συμβούλιο Διοίκησης,
  • εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων, την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς,
  • παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία υλοποίησης των ανωτέρω μέτρων και των αποτελεσμάτων τους και εισηγείται την τροποποίηση, αναθεώρηση ή συμπλήρωσή τους,
  • παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων, την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς,
  • προωθεί την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, της καταπολέμησης κάθε είδους διακρίσεων, την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς,
  • προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο αρμοδιότητάς της,
  • καταγράφει τις αναφορές και καταγγελίες για περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης λόγω φύλου και τις διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα,
  • παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενοχλητικής συμπεριφοράς, όταν καταγγέλουν διακριτική μεταχείριση ή παρενόχληση.

 

 


Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 23 guests και κανένα μέλος

 

logotipo.jpg